Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL PLE DE L'ANJUNTAMENT APROVA EN L'ORDENANÇA DE L'IBI I LES SEGÜENTS BONIFICACIONS

Ordenança sobre impost béns immobles

DIMARTS 01 OCTUBRE 2019

5.- Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble on estigui empadronat del 50 per cent.

Aquesta bonificació que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn  les circumstàncies familiar.  

Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar la següent documentació: 

- Autorització del subjecte passiu per la consulta via telemàtica a l’òrgan competent  o 

- Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui mitjançant certificat emès per la Generalitat de Catalunya o còpia del document que acredita tal condició.

- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.

- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa. ”

6.- Bonificació per habitatges amb instal·lació d’energia solar ART.74.5 TRLHL

Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble del 50 per cent.

Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:

-Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge

-Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent.

Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:

-Acreditació de l’homologació per l’Administració competent dels col·lectors de la instal·lació de producció de calor.

-Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.

La bonificació s’atorgarà per un període de 4 anys després de la seva sol·licitud.

També que s'ha reduït el tipus de gravamen de rústica que passa a ser del 0,67

-Béns immobles de naturalesa  urbana: 0,67

-Béns immobles de naturalesa rústica: 0,67

DESCARREGA'T AQUÍ L'ORDENANÇA

Fitxers adjunts

Document Actions