Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EDICTE

PLAÇA D’AUXILIAR A LA LLAR D’INFANTS DE LES PALLARGUES.

DIMARTS 04 AGOST 2020

Es fa pública la següent concurrència aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 48 de data 3 d’agost de 2020, per la contractació de personal, per raons de necessitat del servei per ocupar UNA PLAÇA D’AUXILIAR A LA LLAR D’INFANTS DE LES PALLARGUES.


Llocs de treball: UN
Classe: PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE PLANS DE SIÓ
Categoria professional: Administració especial, AUXILIAR A LA LLAR D’INFANTS DE LES PALLARGUES

Contractació: laboral temporal per a servei determinat
Dedicació: jornada sencera
Durada: baixa maternitat –Inici 1 de setembre


Condicions dels aspirants:
- Major d’edat
- Cicle formatiu de grau superior de tècnic/a en educació infantil o titulació equivalent
- Nivell B de català o equivalent


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Els interessats hauran de presentar les sol·licituds per a la concurrència en el termini de 15 dies naturals des de la data en què es faci pública aquesta resolució, que finalitzarà el proper dia 20 d’agost de 2020, a les 21.00 hores.
Els interessats podran utilitzar el model de sol·licitud normalitzat que hi ha a les oficines municipals.


Es presentaran al registre general de l’Ajuntament en horari d’oficina, dilluns i divendres de 18.00 hores a les 21.00 hores i s’adjuntarà a la sol·licitud la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI
- Documentació acreditativa de les condicions específiques dels llocs de treball
- Currículum vitae


També es podran presentar telemàticament mitjançant notificació electrònica o email
ajuntament@plansdesio.com.
Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds es resoldrà la present concurrència en un termini màxim de 4 dies hàbils, tenint en compte el següent:
- Valoració del currículum presentat
- Entrevista personal amb cadascun dels aspirants que versarà sobre el currículum i tasques a
desenvolupar.
Per realitzar l’entrevista amb cadascun dels aspirants se’ls citarà oportunament.


Els interessats podran utilitzar el model de sol·licitud normalitzat que hi ha a les oficines municipals.
Plans de Sió, 3 d’agost de 2020
L’ALCALDE
Xavier Pintó