Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Anunci d'aprovació del projecte d’obres DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA FUSTERIA DEL CASTELL DE CONCABELLA

Termini d'exposició pública del Certificat i l'Edicte d'aprovació del projecte.

Ajuntament dels Plans de Sió
Ajuntament dels Plans de Sió

DIMARTS 16 FEBRER 2021

CERTIFICAT

Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 18 de gener de 2021 i, segons consta a l’esborrany de l’acta, es van adoptar els següents acords:

” 8.- ACOLLIR-SE A LA CONVOCATÒRIA  D’AJUTS LEADER 2020 I APROVACIÓ DEL PROJECTE  DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA FUSTERIA DEL CASTELL DE CONCABELLA .-

Consulta AQUÍ el certificat

EDICTE

de l’Ajuntament de Plans de Sió  sobre aprovació inicial projecte obres.           

L’Ajuntament Ple en sessió de data 18 de gener de 2021 va aprovar inicialment els projectes d’obres següents:

Projecte d’obres DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA FUSTERIA DEL CASTELL DE CONCABELLA amb un pressupost   CINQUANTA-NOU MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS,  IVA inclòs.

Consulta AQUÍ l'edicte

S’exposa al públic el present acord durant el termini de TRENTA dies a comptar de l'endemà de la publicació en el BOP